اساسنامه

اساسنامه « انجمن علمی و آموزشی معلمان فیزیک شهرستانهای استان بوشهر»

 

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده ۱ :

 انجمن «علمی- آموزش معلمان» که از این پس در اساسنامه انجمن نامیده می شود- به منظور تقویت توان علمی نیروهای متخصص در آموزش و پرورش، افزایش کمی این نیروها و همچنین بهبود امور آموزشی و پژوهشی تشکیل می گردد.

ماده ۲:

انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است که در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس شورای اجرایی آن (که در فصل ۲ تعریف می شود) نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده ۳: 

مرکز انجمن در شهر بوشهر استان بوشهر به نشانی پژوهشگاه معلمان بوشهر می باشد.

ماده ۴:

انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه به مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 فصل دوم: وظایف و فعالیتها

ماده ۵: 

به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۱-۵- پژوهش در زمینه های علمی، فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین معلمان و متخصصانی که به گونه ای با علم فیزیک سروکار دارند.

۲-۵- همکاری با نهادهای علمی، پژوهشی و اجرایی آموزش و پرورش در زمینه های دستاوردهای علمی و بازنگری طرحها، بررسی مسائل و مشکلات اجرایی، ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۳-۵- ترغیب و تشویق دبیران و دانش آموزان به شرکت در امور پژوهشی و آموزشی.

۴-۵- تلاش به منظور ارتقاء سطح علمی معلمان به طریق مشارکت با گروههای آموزشی و برنامه های آموزشی کوتاه مدت دبیران در زمینه نیازسنجی، طراحی، نحوه اجراء و ارزشیابی دوره های آموزشی استانها.

۵-۵- دستیابی به روش ها و شیوه های جدید آموزشی و معرفی استانداردهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی.

۶-۵- انتقال تجارب علمی و فن تدریس به معلمان و ایجاد زمینه همکاری و مشارکت علمی بین معلمان .

۷-۵- تشکیل گردهمایی ومسابقات علمی

۸-۵- انتشار کتب و نشریات علمی.

 فصل سوم: انواع و شرایط عضویت

ماده ۶ :

 چگونگی عضویت و شرایط عضوگیری در انجمن علمی – آموزشی معلمان فیزیک  استان بوشهر به شرح ذیل می باشد:

۱-۶- عضویت پیوسته:

 معلمانی که حداقل دارای درجه کارشناسی دررشته فیزیک و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

۲-۶- عضویت وابسته:

افراد علاقمند که شرایط فوق را ندارند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

۳-۶– عضویت افتخاری :

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های فیزیک و علوم پایه حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.

۴-۶- اعضای موسسات (حقوقی):

 سازمانهایی که زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن در آیند.

ماده ۷: 

هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط شورای اجرایی(در فصل ۴ این اساسنامه معرفی می شود) تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸: 

عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۱-۸- استعفای کتبی

۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

 

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده ۹: 

ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی

ب: شورای اجرائی

ج: بازرس یا بازرسان

ماده ۱۰:

مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبراست.

۲-۱۰-در صورتیکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

۳-۱۰- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیات یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم پیوسته تشکیل می شود.

تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

ماده ۱۱: 

وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

۱-۱۱-انتخاب اعضای شورای اجرایی و بازرس یا بازرسان.

۲-۱۱-تصویب خط مشی انجمن.

۳-۱۱- بررسی و تصویب پیشنهادات شورای اجرایی و بازرس یا(بازرسان).

۴-۱۱- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه وبودجه انجمن.

۵-۱۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

۶-۱۱- عزل شورای اجرایی و بازرس و (بازرسان).

۷-۱۱- تصویب انحلال انجمن.

۸-۱۱- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدهاو هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

 

تبصره ۱: 

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۲:

اعضای هیات رئیسه نباید خود را نامزد انتخابات شورای اجرایی و بازرسی کرده باشند.

 ب: شورای اجرایی

ماده ۱۲: 

شورای اجرایی انجمن مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشد، که هر دو سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

۱-۱۲- هیچ یک از اعضا نمی توانند بیش از ۳ دوره متوالی به عضویت شورای اجرایی انتخاب شوند.

۲-۱۲-عضویت در شورای اجرایی افتخاری است.

۳-۱۲- شورای اجرایی حداکثر تا ۱۰ روز پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

۴-۱۲- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رییس و مسئول امور مالی همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس شورا یا نایب رئیس معتبراست.

۵-۱۲-شورای اجرایی موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد

۶-۱۲-جلسات شورای اجرایی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است.

۷-۱۲-کلیه مصوبات شورای اجرایی ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت جلسات شورای اجرایی نگهداری می شود.

۸-۱۲- شرکت اعضای شورای اجرایی در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص شورای اجرایی تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۹-۱۲- در صورت استعفاء، برکناری یا فوت هر یک از اعضای شورای اجرایی عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد بود.

۱۰-۱۲- شرکت بازرس یا (بازرسان) در جلسات شورای اجرایی بدون داشتن حق رای مجاز است.

۱۱-۱۲-شورای اجرایی موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب شورای اجرایی جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره: شورای اجرایی پیشین تا تائید شورای اجرایی جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه مسوولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۱۳: 

شورای اجرایی نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوربات مجمع عمومی.

۲-۱۳-تشکیل گروه های علمی انجمن(که در فصل پنجم تعریف می شود)، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

۳-۱۳- شورای اجرایی می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مقابل نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثناء واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.

۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، شورای اجرایی کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.

۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق وکیل غیر.

۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۸-۱۳- اجرای طرحها و برنامه های علمی و آموزشی در چارچوب وظایف انجمن، طرحها و برنامه ها نباید مغایر با مصوبات شورای عالی یا بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سیاستگذاری های آموزش و پرورش باشد و اجرای آن باید با موافقت اداره کل آموزش و پرورش باشد.

۹-۱۳- جلب هدایا و کمکهای مالی.

۱۰-۱۳-اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی.

۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۱۲-۱۳- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمنهای علمی آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان.

 

ج: بازرس یا بازرسان

ماده ۱۴: 

مجمع عمومی ۱ نفر را به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب می نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۵: 

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیراست:

۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۲-۱۵-بررسی گزارش سالانه شورای اجرایی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

۳-۱۵-گزارش هر گونه تخلف شورای اجرایی از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی درهر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی شورای اجرایی برای بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد.

 فصل پنجم: گروه های علمی انجمن

ماده ۱۶: 

انجمن می تواند گروه هاو کمیته های زیررا تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی شورای اجرایی تعیین می شود به فعالیت بپردازد.

۱٫       کمیته آموزشی وپژوهش.

۲٫       کمیته بررسی کتب درسی.

۳٫       کمیته انتشارات.

۴٫       کمیته آمار و اطلاعات.

۵٫       کمیته پذیرش و روابط عمومی.

۶٫       کمیته گرد همایی های علمی

۷٫       هیات تحریریه.

۱-۱۶ تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل گروه هاو کمیته ها با انجمن است.

 

فصل ششم: بودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۷: 

منابع مالی انجمن عبارتنداز:

۱-۱۷-حق عضویت اعضا.

۲-۱۷-درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای.

۳-۱۷-دریافت هدایا و کمکها.

۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸: 

درآمدهاو هزینه های انجمن در دفاترقانونی ثبت و شرح آن هرسال پس از تصویب در مجمع عمومی جهت ارسال گزارشی به شورای بررسی وزارت آموزش و پرورش به کمیسیون انجمن های علمی و آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال شود.

ماده ۱۹: 

کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نگهداری می شود.

ماده ۲۰: 

هیچ یک از موسسات یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند. بعد از انحلال، دارایی انجمن بنا به تشخیص شورای بررسی به اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط واگذار می گردد.

ماده۲۱: 

کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در محل دفتر انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیتدار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲: 

هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون استان و تایید نهایی شورای بررسی انجمن های علمی و آموزشی وزارت آموزش وپرورش معتبر است.

ماده ۲۳: 

انجمن، تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴: 

درصورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیات تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی کلیه داراییهای منقول و غیر منقول انجمن را در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان قرار دهد.

ماده ۲۵:

این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل ۲۵ ماده ۵۴ زیرماده ۱۸ تبصره در جلسه مورخ   15/12/85  مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.