شورای اجرایی

شورای اجرایی دوره دوم

احسان توحیدی                 رئیس انجمن

صدیقه کرفتی                  نایب رئیس انجمن                              (مسئول کمیته گردهمایی ها و مسابقات)

بهرام شیرکانی                 خزانه دار                                           (مسئول کمیته هیات تحریریه )

خشایار بازیاری                عضو شورا                                         (مسئول کمیته پژوهش و تحقیقات) 

فرناز ارشاد                     عضو شورا                                         (مسئول کمیته ارزشیابی کتابهای درسی)

لیلا جورکش                    عضو علی البدل                                 (مسئول کمیته آمار و اطلاعات)

راضیه قائد                     عضو علی البدل                                 (مسئول کمیته روابط عمومی)

 

مهرداد باقرپور                بازرس اصلی

حمید شهیدی                  بازرس علی البدل                                (مسئول کمیته نشریات )