موسسین

اسامی موسسین انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک بوشهر

به ترتیب حروف الفبا

۱-داریوش پوربهی

۲-حسن درخشنده

۳-عبدالرزاق ریشهری آزاد

۴-بهرام شیرکانی

۵-عبدالرسول عمادی

۶-زهرا نوری